Dự án cấp Trung ương
  • Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng hoa lily, hoa cúc và hoa đồng tiền tại tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế

Mô tả về sản phẩm

   1. Tên dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng hoa lily, hoa cúc và hoa đồng tiền tại tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế”.

   2. Thời gian thực hiện: 30 tháng.

   (Từ tháng 7/2021 đến hết tháng 12/2023)

   3. Tình trạng thực hiện: Đang thực hiện.

   4. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

   5. Sản phẩm của Dự án: 

   - Chuyển giao quy trình kỹ thuật gồm: Quy trình kỹ thuật trồng hoa Lily chậu; Quy trình kỹ thuật trồng hoa hoa cúc chậu; Quy trình kỹ thuật trồng hoa đồng tiền trong chậu.

   - Mô hình sản xuất hoa Lily thương phẩm: quy mô 2.000 m2/10 hộ, sản lượng: 50.000 cây/năm, tương đương 10.000 cây/dự án.

   - Mô hình sản xuất hoa Cúc thương phẩm: quy mô 1.000 m2/10 hộ, sản lượng: 30.000 cây/năm, tương đương 60.000 cây/dự án.

   - Mô hình sản xuất hoa Đồng tiền thương phẩm: quy mô 1.000 m2/10 hộ, sản lượng: 8.000 cây/năm, tương đương 16.000 cây/dự án.

   - Đào tạo được 05 kỹ thuật viên làm chủ được quy trình công nghệ sản xuất hoa cúc, đồng tiền, lily thương phẩm ứng dụng công nghệ trong nhà lưới, kèm theo 05 Giấy chứng nhận.

   - Tập huấn 200 lượt người dân nắm được các quy trình kỹ thuật sản xuất hoa Lily, hoa cúc, hoa đồng tiền thương phẩm.

   - Báo cáo tổng kết Dự án.

   6. Phương án phát triển sau khi kết thúc dự án:

   Sau khi dự án kết thúc, đơn vị chủ trì tổ chức đánh giá kết quả từng mô hình để rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh qui trình công nghệ trồng các loại hoa phù hợp với điều kiện của địa phương ở vùng dự án.

Cơ quan chủ trì dự án cùng với địa phương tổ chức tập huấn, phổ biến nhân rộng mô hình ra các xã khác trong huyện thông qua công tác khuyến nông và các kênh thông tin khác tại địa phương.

   Soạn thảo và phát hành tờ rơi về qui trình kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại hoa để tuyên truyền đến từng hộ nông dân trong và ngoài vùng dự án.

   Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện A lưới phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các hộ dân tham gia xây dựng mô hình dự án thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật đã được tập huấn, chuyển giao để phát triển nghề trồng hoa có giá trị cao tại vùng thực hiện dự án, làm cơ sở nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện A Lưới.

   Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thuộc huyện thường xuyên tuyên truyền vận động để các hộ tham gia dự án có ý thức bảo vệ và phát triển vườn hoa của mình, đồng thời vận động người dân vùng dự án tham gia nhân rộng mô hình.