Phân tích, kiểm nghiệm mẫu phân bón

Phân tích, Kiểm nghiệm mẫu phân bón

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp dịch vụ thử nghiệm phân bón nhanh chóng, tin cậy với chi phí hợp lý.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp dịch vụ thử nghiệm phân bón nhanh chóng, tin cậy với chi phí hợp lý.

Phòng Tư vấn dịch vụ KHCN& Môi trường (Phòng TVDV) thuộc Trung tâm được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận đạt theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (mã hiệu VILAS 194) với 60 phép thử được công nhận với đối tượng đất, nước, phân bón. Trong đó, thử nghiệm phân bón ở các dạng nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm phân bón (phân NPK,, phân hữu cơ, phân ure, phân SA, phân supephosphat…)

- Các chỉ tiêu hóa lý: pH, Độ ẩm, Axít, Biuret, Nitơ (tổng số, hữu hiệu), Photpho (tổng số, hữu hiệu), Kali (tổng số, hoà tan), Lưu huỳnh, …

- Các kim loại nặng, nguyên tố vi lượng: As, Hg, Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Fe,…

Hàng năm, phòng thường xuyên tham gia các đợt thử nghiệm thành thạo để không ngừng hoàn thiện và nâng cao tay nghề với các kết quả trong mức tin cậy, đạt yêu cầu

Trong thời gian tới, phòng TVDV sẽ tiếp tục mở rộng các lĩnh vực khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.