Tư vấn triển khai thực hiện dự án các cấp

Tư vấn thực hiện triển khai dự án Khoa học và Công nghệ các cấp

Căn cứ theo Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm đã tư vấn thực hiện triển khai dự án Khoa học và Công nghệ các cấp cho các đơn vị có nhu cầu trong và ngoài tỉnh

Căn cứ theo Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 22  tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm đã tư vấn thực hiện triển khai dự án Khoa học và Công nghệ các cấp cho các đơn vị có nhu cầu trong và ngoài tỉnh. Điển hình là các dự án sau:

1. Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “du lịch A Lưới” cho các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Cấp quản lý: Cấp tỉnh

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 11/2020 đến tháng 11/2022

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện A Lưới (Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế).

2. Phát triển chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu “ Rau hữu cơ Vinh Mỹ” tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Cấp quản lý: Cấp tỉnh

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 9/2021 đến tháng 8/2023

- Đơn vị chủ trì: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Lộc.

3. Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Đệm bàng Phò Trạch cho sản phẩm Đệm bàng của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Cấp quản lý: Cấp tỉnh

- Thời gian thực hiện: 24 tháng, tháng 7/2021 đến hết tháng 6/2023

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong điền.