Các phòng chuyên môn
  • Phòng Hành chính - Tổng hợp;
  • Phòng Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao công nghệ;
  • Phòng Tư vấn, Dịch vụ khoa học công nghệ và Môi trường.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Giám đốc Trung tâm tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị, thống nhất với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định thành lập thêm một số phòng chuyên môn nghiệp vụ khác khi có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Số người làm việc

  • Số lượng người làm việc hàng năm thực hiện trên cơ sở vị trí việc làm, gắn chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc được giao.
  • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng Đề án vị trí việc làm hoặc điều chỉnh Đề án vị trí việc làm (nếu có), kế hoạch số lượng người làm việc của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
  • Việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí viên chức và người lao động thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.
Phòng Tư vấn Dịch vụ khoa học công nghệ và môi trường
Phòng Tư vấn Dịch vụ khoa học công nghệ và môi trường

Trưởng phòng: TRỊNH NGỌC MINH Tel: 0812225575 tnminh.skhcn@thuathienhue.gov.vn ...

Phòng Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ
Phòng Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ

Phó Trưởng phòng phụ trách: TRẦN ĐÌNH TRI Tel: 0913949794 tdtri.skhcn@thuathienhue.gov.vn Phó...

Phòng Hành Chính - Tổng Hợp
Phòng Hành Chính - Tổng Hợp

Trưởng phòng: PHẠM ĐĂNG KHOA Tel: 0905665337 pdkhoa.skhcn@thuathienhue.gov.vn 1. Vị trí và chức năng ...

Số dòng hiển thị Tổng: 3 dòng - Trang 1