Phân tích, kiểm nghiệm mẫu môi trường

Phân tích, Kiểm nghiệm mẫu môi trường

Với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực phân tích thử nghiệm được đánh giá phù hợp hệ thông quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 với đội ngũ nhân viên có chuyên môn kỹ thuật cao, có hệ thống thiết bị hiện đại liên tục được đầu tư và nâng cấp đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) cung cấp đa dạng các dịch vụ nhanh chóng, độ chính xác cao, đáng tin cậy cho khách hàng.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với Giấy chứng nhận VIMCERT 128 và Quyết định 1381/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, Trung tâm thực hiện quan trắc hiện trường và phân tích môi trường đối với nước mặt, nước thải, nước dưới đất, nước biển, không khí xung quanh.

  • Nhóm chỉ tiêu đo đạc tại hiện trường: pH, độ đục, DO, độ muối, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió, tiếng ồn, độ rung…
  • Nhóm chỉ tiêu phân tích chất lượng nước: BOD5, COD, TSS, Cl, NO3, NO2, PO43-, SO42-, Fe, tổng dầu mỡ, NH4+, TDS, Độ cứng, Độ oxi hóa, TOC, NH4+, Nitơ tổng, Phospho tổng, E.Coli, coliform và các chỉ tiêu đã đăng ký mở rộng đang chờ quyết định công nhận (As, Hg, Cd, Pb, Zn, Cu, Cr, Ni, Sunfua, độ kiềm, độ màu, clo dư, chỉ số pemanganat, độ cứng….)
  • Nhóm chi tiêu phân tích chất lượng không khí: CO, SO2, NO2, và các chỉ tiêu đã đăng ký mở rộng đang chờ quyết định công nhận (Khí H2S, NH3, Tổng bụi lơ lửng (TSP), Bụi PM10)
  • Nhóm chỉ tiêu phân tích chất lượng đất (đã đăng ký mở rộng chờ quyết định công nhận): pH (H2O, KCl) Độ ẩm, Acid Humic, Cacbon hữu cơ, , Nitơ tổng số, Phospho tổng số, Kali tổng số, Lưu huỳnh (tổng số, dễ tiêu), N-Nitrat, N-Amoni, Tổng Nitơ hoà tan, Nhôm (Al), Sắt (Fe), As, Hg, Cd, Pb, Zn, Cu, Cr, Ni

 Trung tâm có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động lấy mẫu và phân tích thử nghiệm, đánh giá quan trắc môi trường theo yêu cầu của quý khách hàng với đội ngũ chuyên viên vững chuyên môn (chuyên ngành Hóa, Sinh, Môi trường, Vật lý), thường xuyên tham gia các khóa đào tạo nhằm phát triển, nâng cao chất lượng cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật.

(Hình ảnh Giấy chứng nhận VIMCERT 128 và Quyết định 1381/QĐ-BTNMT)

(Hình ảnh. Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường)

 

(Hình ảnh. Hoạt động quan trắc môi trường)

(Hình ảnh. Thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS và thiết bị sắc kí khí GC-FID)

(Hình ảnh. Khu vực thí nghiệm)