Tin hoạt động Trung tâm
Cập nhật lúc: 08:37:11 16/09/2022

Kế hoạch triển khai công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2022-2025

Thực hiện Kế hoạch số 1617/KH-SKHCN ngày 08/9/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2022-2025, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm) ban hành Kế hoạch triển khai công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2022-2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức, kiến thức của người dân về công tác phòng, chống HIV/AIDS, góp phần thực hiện chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, khống chế tỉ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,1%, giảm tối đa tác động của HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, hành động cho viên chức, người lao động (VC-NLĐ) tại Trung tâm trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

- Nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông cho đội ngũ những người làm truyền thông tại Trung tâm trong công tác phòng, chống HIV/AIDS. Huy động tất cả VC-NLĐ tham gia triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS.

- Chủ động nắm bắt thông tin, phối hợp chặt chẽ và cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời, minh bạch, chính xác cho các cơ quan báo chí. Quản lý thông tin, phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông, các sự cố trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và phối hợp các cơ quan có trách nhiệm xử lý tin đồn, tin giả liên quan đến công tác phòng, chống HIV/AIDS.

- Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS nhất là nguồn kinh phí địa phương, các đơn vị và doanh nghiệp cũng như lồng ghép các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS vào các chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe khác.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo và trách nhiệm của ngườid đứng đầu trong việc thực hiện triển khai công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS

- Lãnh đạo Trung tâm, Trưởng các phòng thuộc Trung tâm phải xác định công tác phòng chống HIV/AIDS vừa là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và vừa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nội dung về phòng, chống HIV/AIDS.

- Chỉ đạo và quán triệt nghiêm túc đến toàn thể VC-NLĐ về công tác phòng chống HIV/AIDS, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của VC-NLĐ.

2. Công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS

- Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS đến toàn thể VC-NLĐ tại Trung tâm (đăng tin trên trang thông tin điện tử của Trung tâm hucapst.vn, toàn thể VC-NLĐ của Trung tâm tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cá nhân, đoàn thể)

- Chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (Facebook, Zalo...), hệ thống thông tin cơ sở; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền tập trung và tuyên truyền, vận động cá biệt, trực tiếp, phát động phong trào toàn dân tham gia.

- Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến VC-NLĐ tại Trung tâm về các quan điểm, quy định, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS; trước hết là nêu cao tính gương mẫu của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật về Phòng, chống HIV/AIDS và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền về hậu quả, tác hại của HIV/AIDS. Tổ chức sản xuất và phổ biến các tin, bài, chương trình, chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, phim ngắn về phòng, chống HIV/AIDS…Tăng cường truyền thông qua các chương trình tọa đàm, giao lưu về HIV/AIDS.