Nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2022
  • Nhiệm vụ “Xây dựng năng lực để hình thành tổ chức đánh giá VietGAP”

Mô tả về sản phẩm

Xây dựng năng lực để hình thành tổ chức chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực trồng trọt theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012

Thông tin chi tiết

1. Mục tiêu:

          Xây dựng năng lực để hình thành tổ chức chứng nhận VietGAP trong lĩnh vực trồng trọt theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012.

2. Nội dung:

          - Đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012 và tiêu chuẩn VietGAP trong lĩnh vực trồng  trọt theo TCVN 11892-2017 nhằm nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm đánh giá và hướng dẫn người sản xuất thực hiện đúng trình tự của tiêu chuẩn nhằm đảm bảo: Kỹ thuật sản xuất; An toàn thực phẩm; Truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Bảo vệ môi trường và sức khỏe.

          - Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tổ chức chứng nhận vietGAP lĩnh vực trồng trọt theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 nhằm chứng nhận VietGAP cho các sản phẩm trồng trọt của doanh nghiệp thực hiện đúng theo tiêu chuẩn Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ đây sẽ hỗ trợ hình thành sản phẩm mang tầm thương hiệu quốc gia và quốc tế.