Nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2022
  • Nhiệm vụ “Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ”

Thông tin chi tiết

Tên nhiệm vụ: “Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ”

Mục tiêu Nhiệm vụ:

Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Trung tâm).

Nội dung Nhiệm vụ:

1. Đào tạo, tập huấn kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

2. Xây dựng các Quy trình quản lý công việc trong Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

3. Tập huấn nội bộ về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

4. Duy trì, cải tiến, kiểm tra Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.

5. Đánh giá công nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

6. Xây dựng nhận diện thương hiệu và xây dựng Website của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

(Hình ảnh. Thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực tiếp cận thị trường)