Nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2022
  • Nhiệm vụ “Ứng dụng chế phẩm Tricoderma trong sản xuất thử nghiệm đất sạch làm giá thể trồng cây”

Thông tin chi tiết

Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ “Ứng dụng chế phẩm Tricoderma trong sản xuất thử nghiệm đất sạch làm giá thể trồng cây”

Mục tiêu Nhiệm vụ:

- Sử dụng chế phẩm sinh học Tricoderma để phân huỷ phế thải trong sản xuất nông nghiệp, từ đó sản xuất đất sạch trồng cây.

- Nâng cao giá trị của các phế phụ phẩm trong nông nghiệp, cải thiện môi trường.

Nội dung Nhiệm vụ:

- Mua nguyên vật liệu và thuê nhân công sản xuất thử nghiệm 4.000 kg đất sạch trồng cây tại trạm thử nghiệm Phú Đa.

- Xây dựng hoàn thiện quy trình “Ứng dụng chế phẩm Tricoderma để sản xuất đất sạch làm giá thể trồng cây”

- Phân tích chất lượng mẫu đất thành phẩm

- Thiết kế bao bì nhãn mác, đóng bao thành phẩm

-Tập huấn 01 lớp kỹ thuật phổ biến quy trình sản xuất đất sạch bằng phương pháp sử dụng Tricoderma cho 70 lượt người tham gia.

- Viết báo cáo tổng kết.

(Hình ảnh. Thực hiện Nhiệm vụ “Ứng dụng chế phẩm Tricoderma trong sản xuất thử nghiệm đất sạch làm giá thể trồng cây”)