Nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2022
  • Nhiệm vụ "Tổ chức 10 lớp tập huấn các tiến bộ kỹ thuật cho huyện/thị/thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế"

Thông tin chi tiết

- Tên nhiệm vụ: “Tổ chức 10 lớp tập huấn các tiến bộ kỹ thuật cho huyện/thị/thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế”

- Mục tiêu Nhiệm vụ:

-    + Mục tiêu chung: Phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, phong trào lao động sáng tạo, hỗ trợ các sáng kiến có hiệu quả được ứng dụng vào sản xuất và đời sống nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động.

-     + Mục tiêu cụ thể: Nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiếp nhận các công nghệ chuyển giao hoặc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất và đời sống nhằm tăng thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội  và bảo vệ  môi trường ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

     - Nội dung Nhiệm vụ:

- Xây dựng thuyết minh và dự toán;

- Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết nhiệm vụ;

- Căn cứ Công văn về việc tổ chức tập huấn tại địa phương của các huyện/thị/thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm phối hợp với các địa phương để tổ chức 10 lớp tập huấn kỹ thuật cho 700 lượt người tham gia (70 người/lớp) trên địa bàn các huyện/thị xã/thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, với nội dung cụ thể như sau:

+ Tập huấn 01 lớp về kỹ thuật nuôi gà thả vườn trong hộ dân tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Thừa Thiên Huế;

+ Tập huấn 02 lớp về kỹ thuật nuôi heo thịt công nghiệp ở địa phương và kỹ thuật nuôi dê thịt bán thâm canh tại huyện A lưới;

+ Tập huấn 02 lớp về “Chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp với lĩnh vực cây ăn quả” và “Nuôi cá lồng nước ngọt” tại thị xã Hương Trà;

+ Tập huấn 02 lớp về “Kỹ thuật nuôi ốc hương” và “Kỹ thuật trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGap” tại huyện Phong Điền;

+ Tập huấn 02 lớp “Công nghệ sản xuất, bảo quản rau an toàn (VietGAP, hữu cơ…)”, “Kỹ thuật trồng, bảo quản sơ chế sau thu hoạch sen” tại thị xã Hương Thuỷ;

+ Tập huấn 01 lớp “Kỹ thuật sản xuất nông nghiệp công nghệ cao” tại thành phố Huế.

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ

(Hình ảnh. Thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 “Tổ chức 10 lớp tập huấn các tiến bộ kỹ thuật cho huyện/thị/thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế”)