Nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2022
  • Nhiệm vụ “Duy trì và phát triển khả năng phân tích của phòng thí nghiệm (PTN) đã được công nhận đạt TCVN ISO/IEC 17025”

Mô tả về sản phẩm

Thực hiện các hoạt động nhằm duy trì và phát triển khả năng phân tích của phòng thí nghiệm (PTN) theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025, đánh giá công nhận PTN đáp ứng quy định của Văn phòng Công nhận Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin chi tiết

1. Mục tiêu:

Thực hiện các hoạt động nhằm duy trì và phát triển khả năng phân tích của phòng thí nghiệm (PTN) theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025, đánh giá công nhận PTN đáp ứng quy định của Văn phòng Công nhận Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Nội dung:

- Tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý phòng thí nghiệm, kiểm tra kiểm soát số liệu trong phân tích thử nghiệm nhằm phát triển năng lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật.

- Hiệu chuẩn và kiểm định Nhà nước các phương tiện đo nhằm kiểm soát tình trạng hoạt động và độ chính xác của thiết bị đo đạc, phân tích nhằm đảm báo tính chính xác cao khi thực hiện phân tích, đo đạc.

- Đánh giá giám sát công nhận PTN hoạt động phù hợp theo yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17025 nhằm mục đích duy trì hoạt động thử nghiệm và công nhận năng lực phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.