Nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2022
  • Nhiệm vụ “Đánh giá cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ của thị xã Hương Thuỷ giai đoạn 2022-2025”

Thông tin chi tiết

Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ “Đánh giá cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ của thị xã Hương Thuỷ giai đoạn 2022-2025”

Mục tiêu Nhiệm vụ:

- Mục tiêu chung: Đánh giá cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ. Từ đó, xây dựng kế hoạch ứng dụng khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Cung cấp các căn cứ pháp lý, sự cần thiết để xây dựng kế hoạch;

+ Xây dựng kế hoạch ứng dụng, đưa ra một số đề xuất về dự án khoa học và công nghệ để áp dụng vào đời sống thực tiễn nhằm nâng cao nhận thức, tiếp cận được các sản phẩm góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho thị xã Hương Thuỷ.

Nội dung Nhiệm vụ:

- Tổ chức điều tra, khảo sát 200 phiếu để thu thập thông tin về các lĩnh vực, vùng phân bố các lĩnh vực nêu trên; Đồng thời khảo sát các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương. Từ đó, tổng hợp đánh giá kết quả điều tra.

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng khoa học và công nghệ của thị xã Hương Thuỷ giai đoạn 2022 đến 2025;

- Tổ chức 01 hội thảo khoa học cho 30 lượt người nhằm trao đổi, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến về kế hoạch ứng dụng khoa học và công nghệ cho thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

+ Hội thảo lắng nghe, tiếp thu, trao đổi, thảo luận các ý kiến để tìm ra một số nguồn công nghệ ứng dụng cho địa phương. Từ đó, xây dựng kế hoạch ứng dụng khoa học và công nghệ cho thị xã Hương Thuỷ (30 lượt người);

(Hình ảnh. Thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 “Đánh giá cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ của thị xã Hương Thuỷ giai đoạn 2022-2025”)