Nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2022
  • Nhiệm vụ “Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô và nhân giống in vitro trong xây dựng mô hình trồng thử nghiệm lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus)

Thông tin chi tiết

Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ “Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô và nhân giống in vitro trong xây dựng mô hình trồng thử nghiệm lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus) tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, tỉnh Thừa Thiên Huế”

Mục tiêu Nhiệm vụ:

Ứng dụng thành công kỹ thuật nuôi cấy mô và nhân giống in vitro trong xây dựng mô hình trồng thử nghiệm lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus) tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

Nội dung Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận từ Viện Di Truyền Nông Nghiệp Hà Nội 01 quy trình: Quy trình kỹ thuật nhân giống hoa lan Kim tuyến bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào.

- Đào tạo kỹ thuật viên về nuôi cấy mô và nhân giống in vitro cây lan kim tuyến:

+ Số lượng: 03 người;

+ Thời gian: 20 ngày;

+ Địa điểm: Viện Di Truyền Nông Nghiệp Hà Nội.

- Nuôi cấy mô và nhân giống in vitro 1.250 cây lan kim tuyến.

- Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm 1.000 cây lan kim tuyến in vitro tại Trung tâm.

- Tổ chức hội thảo.

- Viết báo cáo tổng kết.

(Hình ảnh. Nuôi cấy mô và nhân giống In Vitro trong xây dựng mô hình lan kim tuyến)