Nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2022
  • Nhiệm vụ "Đánh giá cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ của huyện Phú Vang giai đoạn 2022-2025"

Mô tả về sản phẩm

Đánh giá cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ. Từ đó, xây dựng kế hoạch ứng dụng khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông tin chi tiết

1. Mục tiêu chung:

Đánh giá cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ. Từ đó, xây dựng kế hoạch ứng dụng khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Cung cấp các căn cứ pháp lý, sự cần thiết để xây dựng kế hoạch;

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng, đưa ra một số đề xuất về dự án khoa học và công nghệ để áp dụng vào đời sống thực tiễn nhằm nâng cao nhận thức, tiếp cận được các sản phẩm góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho huyện Phú Vang.

3. Nội dung:

- Tổ chức điều tra, khảo sát 200 phiếu để thu thập thông tin về các lĩnh vực, vùng phân bố các lĩnh vực nêu trên; Đồng thời khảo sát các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương. Từ đó, tổng hợp đánh giá kết quả điều tra.

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng khoa học và công nghệ của huyện Phú Vang giai đoạn 2022 đến 2025;

- Tổ chức 01 hội thảo khoa học cho 30 lượt người nhằm trao đổi, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến về kế hoạch ứng dụng khoa học và công nghệ cho huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

+ Hội thảo lắng nghe, tiếp thu, trao đổi, thảo luận các ý kiến để tìm ra một số nguồn công nghệ ứng dụng cho địa phương. Từ đó, xây dựng kế hoạch ứng dụng khoa học và công nghệ cho huyện Phú Vang (30 lượt người).