Nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2022
  • Nhiệm vụ “Nâng cao, cải tiến, áp dụng phương pháp thử nghiệm hiện đại cho một số chỉ tiêu phân tích của phòng thí nghiệm đã được công nhận đạt TCVN ISO/IEC 17025”

Mô tả về sản phẩm

Nhằm nâng cao năng lực thử nghiệm của phòng thí nghiệm, các phương pháp thử đã cũ sẽ được thay thế và nâng cấp, cải tiến  bằng các phương pháp thử hiện đại (SMEWW, các tiêu chuẩn quốc tế..) có độ chính xác, độ đúng cao, đáp ứng yêu cầu của các Quy chuẩn Việt Nam hiện hành.

Thông tin chi tiết

1. Mục tiêu:

Nhằm nâng cao năng lực thử nghiệm của phòng thí nghiệm, các phương pháp thử đã cũ sẽ được thay thế và nâng cấp, cải tiến  bằng các phương pháp thử hiện đại (SMEWW, các tiêu chuẩn quốc tế..) có độ chính xác, độ đúng cao, đáp ứng yêu cầu của các Quy chuẩn Việt Nam hiện hành.

2. Nội dung:

- Mua chất chuẩn, hóa chất, dụng cụ thí nghiệm, đáp ứng đầy đủ về chất lượng và số lượng đúng theo yêu cầu để phục vụ việc phân tích mẫu kịp thời cho khách hàng và nâng cấp, cải tiến các phương pháp thử.

- Xây dựng hồ sơ xác nhận giá trị sử dụng phương pháp bao gồm: quy trình tác chuẩn nhằm quy định các bước tiến hành phân tích thử nghiệm, tính toán kết quả phân tích…, báo cáo xác nhận giá trị sử dụng phương pháp nhằm đánh giá điều kiện, đánh giá các thông số (LOD, LOD, độ tuyến tính, độ đúng , độ chính xác…) thực tế Phòng thí nghiệm đạt được đối với từng chỉ tiêu.

- Tham gia các chương trình Thử nghiệm thành thạo nhằm khẳng định lại kết quả xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử phù hợp với PTN, kết quả của các chương trình qua các năm đều đạt 100% đối với các chỉ tiêu tham gia. Qua đó cũng đánh giá được kỹ năng phân tích của các thử nghiệm viên, tay nghề được nâng cao, kết quả phân tích đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy cao đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.