Dự án cấp Cơ sở
  • Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng cà chua (Solanum lycopersicum L.) trong nhà màng tại xã Thuỷ Phù

Mô tả về sản phẩm

   1. Tên dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng cà chua (Solanum lycopersicum L.) trong nhà màng tại xã Thuỷ Phù, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế”

   2. Thời gian thực hiện: 8 tháng 

   (Từ tháng 5/2022 đến hết tháng 12/2022)

   3. Tình trạng thực hiện: Đang thực hiện

   4. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

   5. Hộ dân tham gia dự án:

   6. Sản phẩm của Dự án: 

   - Bộ tài liệu chuyển giao, hướng dẫn Quy trình kỹ thuật sản xuất cà chua (Solanum lycopersicum L.) trong nhà màng.

   - 01 mô hình sản xuất cà chua Beef trong nhà màng, diện tích 200 m2, quy mô 400 cây, sản lượng: 1.500 kg/200 m2, tính trên 400 cây (3,75 kg/cây)

   - Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án

   - Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt Dự án

   7. Phương án phát triển Dự án sau khi kết thúc:

   Sau khi kết thúc dự án đơn vị chủ trì, phòng Kinh tế thị xã cùng phối hợp với các đơn vị có chức năng để thực hiện truy xuất nguồn gốc, chứng nhận VietGAP để nâng cao giá trị sản phẩm.

   Đơn vị chủ trì thực hiện dự án sẽ phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã thực hiện công tác chuyển giao và nhân rộng mô hình ra trên địa bàn thị xã và các vùng lân cận.

   Mô hình trong Dự án sẽ làm mô hình tham quan học tập cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.