Dự án cấp Cơ sở
  • Dự án: Quản lý và phát triển nhãn hiệu mây tre đan của Hợp tác xã mây tre đan Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền

Mô tả về sản phẩm

   1. Tên dự án: “Quản lý và phát triển nhãn hiệu mây tre đan của Hợp tác xã mây tre đan Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền”.

   2. Thời gian thực hiện: 12 tháng,

 từ tháng 3/2021 đến hết tháng 2/2022.   

   3. Tình trạng thực hiện: Đang thực hiện.

   4. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

   5. Hộ dân tham gia dự án:

   6. Sản phẩm của Dự án: 

   - Bộ tài liệu về điều tra khảo sát

    - Hệ thống công cụ quản lý, khai thác, phát triển, dấu hiệu nhận diện nhãn hiệu.

   - Phương án tổ chức các hoạt động thương mại, hệ thống phát triển thị trường và tiếp thị (Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu Mây tre đan của HTX mây tre đan Bao La).

   - Báo cáo khoa học kết quả thực hiện dự án.

   - Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

   - Bài báo khoa học đăng trên bản tin khoa học và công nghệ

   7. Phương án phát triển sau khi kết thúc dự án:

   Sau khi dự án kết thúc, các địa phương, Hợp tác xã khác có thể tham khảo kết quả thực hiện dự án này để xây dựng phương án tổ chức và quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm của mình.

   Sau khi dự án kết thúc, kết quả của dự án sẽ được bàn giao cho UBND xã Quảng Phú và Hợp tác xã mây tre đan Bao La. Hợp tác xã mây tre đan Bao La là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong tổ chức thực hiện việc Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm mây tre đan Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

   Kết quả của dự án là tài liệu được phổ biến, sử dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhà sản xuất, Hợp tác xã, Hội, Hiệp hội, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác, góp phần nâng cao trình độ quản lý nhãn hiệu chung. Kết quả dự án có thể làm tài liệu tham khảo cho việc xây dựng quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể khác.

   Hợp tác xã mây tre đan Bao La phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các hộ dân sản xuất thực hiện đúng các nội dung về sở hữu trí tuệ đã được tập huấn, tuân thủ việc kiểm soát chất lượng để nâng cao năng suất sản xuất sản phẩm của mình.

   Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện Quảng Điền và UBND xã Quảng Phú thường xuyên tuyên truyền vận động để các hộ tham gia sản xuất và kinh doanh nâng cao nhận thức về pháp luật sở hữu trí tuệ, đồng thời có các chính sách hỗ trợ người dân đầu tư máy móc nâng cao năng suất sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.