Dự án cấp Cơ sở
  • Dự án “Tạo lập, bảo hộ và quảng bá nhãn hiệu tập thể “Ruốc Huế”

Thông tin chi tiết

Tên dự án: “Tạo lập, bảo hộ và quảng bá nhãn hiệu tập thể “Ruốc Huế”

Mục tiêu:

- Tạo lập, bảo hộ NHTT “Ruốc Huế” đáp ứng được việc kiểm soát chất lượng đầu vào và đầu ra cho sản phẩm;

- Xây dựng được hệ thống công cụ phục vụ quản lý, sử dụng và tuyên truyền, quảng bá NHTT “Ruốc Huế”.

Nội dung:

- Điều tra hiện trạng sản xuất - kinh doanh và nhu cầu sử dụng NHTT Ruốc Huế

+ Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu.

+ Lập danh sách, phương án điều tra, mẫu phiếu điều tra.

- Xây dựng và nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ NHTT “Ruốc Huế” cho sản phẩm ruốc của tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Xác định chủ thể đứng đơn đăng ký bảo hộ NHTT “Ruốc Huế”, dự kiến là Hội Nghề cá tỉnh Thừa Thiên Huế

+ Lập sơ đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang NHTT "Ruốc Huế" cho sản phẩm ruốc của tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng NHTT "Ruốc Huế" cho sản phẩm ruốc của tỉnh Thừa Thiên Huế

+ Xây dựng hệ thống dấu hiệu nhận diện NHTT “Ruốc Huế”.

- Thiết kế mẫu Logo (mẫu nhãn hiệu) tập thể “Ruốc Huế”.

- Thiết kế, in ấn mẫu nhãn sản phẩm mang NHTT cho các cơ sở sản xuất chế biến ruốc tham gia vận hành mẫu.

+ Tổ chức Hội thảo: Hội thảo góp ý, thống nhất hệ thống dấu nhận diện; Quy chế  quản lý và sử dụng NHTT;

+ Đề xuất mô hình tổ chức, quản lý, sử dụng và quảng bá NHTT “Ruốc Huế”

+ Hoàn thiện và nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ NHTT “Ruốc Huế” cho sản phẩm ruốc của tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Quảng bá nhãn hiệu tập thể “Ruốc Huế”.

+ In ấn tài liệu (logo, nhãn mác, quy chế...) phổ biến, giới thiệu cho các đơn vị, hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm ruốc Huế

- Theo dõi, đánh giá và tổng kết dự án

+ Viết bài báo khoa học về kết quả thực hiện dự án;

+ Viết báo cáo tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm.

(Hình ảnh. Thực hiện Dự án “Tạo lập, bảo hộ và quảng bá nhãn hiệu tập thể “Ruốc Huế”)