Dự án cấp Cơ sở
  • Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất cà chua (Solanum lycopersicum L.) an toàn trong nhà màng để thực hiện xây dựng Chương trình Nông thôn mới nâng cao tại xã Quảng Thọ

Thông tin chi tiết

  1. Tên dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất cà chua (Solanum lycopersicum L.) an toàn trong nhà màng để thực hiện xây dựng Chương trình Nông thôn mới nâng cao tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

   2. Thời gian thực hiện: 13 tháng.

   (Từ tháng 11/2021 đến hết tháng 12/2022)

   3. Tình trạng thực hiện: Đang thực hiện

   4. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

   5. Hộ dân tham gia dự án: Hoàng Công Thông - Thôn La Vân Hạ, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

   6. Sản phẩm của Dự án: 

   - Bộ tài liệu chuyển giao, hướng dẫn Quy trình kỹ thuật sản xuất cà chua (Solanum lycopersicum L.) trong nhà màng.

   - 01 mô hình sản xuất cà chua Beef trong nhà màng, diện tích 630 m2, quy mô 1.200 cây.

   - 01 mô hình sản xuất cà chua Cherry trong nhà màng, diện tích 315 m2, quy mô 600 cây.

   - 02 lớp tập huấn kỹ thuật trồng cà chua an toàn trong nhà màng.

   - Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt Dự án.

   7. Phương án phát triển Dự án sau khi kết thúc:

   Sau khi kết thúc dự án đơn vị chủ trì, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quảng Điền cùng phối hợp với các đơn vị có chức năng để thực hiện truy xuất nguồn gốc, chứng nhận VietGAP để nâng cao giá trị sản phẩm.

   Đơn vị chủ trì thực hiện dự án sẽ phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã thực hiện công tác chuyển giao và nhân rộng mô hình ra trên địa bàn thị xã và các vùng lân cận.

   Mô hình trong Dự án sẽ làm mô hình tham quan học tập cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.