Dự án cấp Tỉnh
  • Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng Chitosan oligosaccharide (COS) phục vụ chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả về sản phẩm

1. Tên dự án: Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng Chitosan oligosaccharide (COS) phục vụ chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

2. Tổ chức chủ trì thực hiện dự án: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Phạm Đăng Khoa

4. Thời gian thực hiện dự án: 24 tháng, từ tháng 9/2020 đến 2/2022.

5. Sản phẩm của dự án:

- Báo cáo điều tra khảo sát thực trạng chăn nuôi gà tại thị xã Hương Thuỷ và huyện Quảng Điền.

- 01 quy trình sản xuất COS từ vỏ tôm.

- 01 quy trình ứng dụng COS dùng trong chăn nuôi gà.

- Báo cáo phân tích chất lượng COS từ vỏ tôm.

- Báo cáo phân tích chất lượng của thịt gà sử dụng COS trong chăn nuôi.

- Báo cáo kết quả xây dựng và triển khai mô hình.

- Tài liệu tập huấn (dành cho kỹ thuật viên và nông dân).

- 01 chuyên mục đăng trên đài truyền hình.