Tư vấn, triển khai các hợp đồng dịch vụ về KHCN&MT
Cập nhật lúc: 09:12:41 22/07/2022

Tư vấn, triển khai các hợp đồng dịch vụ về Khoa học Công nghệ và Môi trường

Hiện nay, các thủ tục về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (được Quốc hội ban hành ngày 17/11/2020, có hiệu lực hoàn toàn từ ngày 01/01/2022) như đánh giá tác động môi trường, báo cáo đề xuất giấy phép môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường đã và đang được Trung tâm triển khai tư vấn cho các dự án, cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm trong hoạt động dịch vụ tư vấn môi trường, có Phòng thí nghiệm đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 128 (theo Quyết định số 1943/QĐ-BTNMT ngày 11/10/2021), được Văn phòng công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm phù hợp ISO/IEC 17025:2017 mã số VILAS 194 (theo Quyết định số 668.2021/QĐ-VPCNCL ngày 29/11/2021).

Hiện nay, các thủ tục về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (được Quốc hội ban hành ngày 17/11/2020, có hiệu lực hoàn toàn từ ngày 01/01/2022) như đánh giá tác động môi trường, báo cáo đề xuất giấy phép môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường đã và đang được Trung tâm triển khai tư vấn cho các dự án, cơ sở trên địa bàn tỉnh.

 


(Hình ảnh. Hoạt động tư vấn, triển khai các hợp đồng dịch vụ về khoa học công nghệ và môi trường)

 

 

(Hình ảnh. Báo cáo đánh giá tác động môi trường)