Các phòng chuyên môn
Cập nhật lúc: 11:01:58 05/08/2022

Phòng Tư vấn Dịch vụ khoa học công nghệ và môi trường

 

Trưởng phòng: TRỊNH NGỌC MINH

Tel: 0812225575

tnminh.skhcn@thuathienhue.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: LÊ THỊ MỸ HẠNH

Tel: 0978306606

ltmhanh.skhcn@thuathienhue.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: TRẦN TIẾN DŨNG

Tel: 0905678210

ttdung.skhcn@thuathienhue.gov.vn

1. Vị trí và chức năng

          Phòng Tư vấn Dịch vụ khoa học công nghệ và môi trường là đơn vị trực thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, thực hiện chức năng tư vấn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phát triển trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường (sau đây gọi là KHCN&MT) và thực hành kỹ thuật, thí nghiệm, cung cấp kết quả đo trong lĩnh vực KHCN&MT trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

          - Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, các dự án khoa học và công nghệ về dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao; các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường phù hợp với quy định của pháp luật;

          - Tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; thực hiện các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân, quan trắc, phóng xạ môi trường trên địa bàn tỉnh;

          - Thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp về thử nghiệm, kiểm định, giám định, công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ môi trường phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

          - Duy trì và phát triển năng lực của phòng thí nghiệm đã được công nhận đạt chuẩn TCVN ISO/IEC 17025 hoặc các chuẩn khác theo quy định của các Bộ, ngành như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,…

          - Triển khai các nhiệm vụ về đo, kiểm tra, phân tích thử nghiệm, lấy mẫu, phân tích mẫu các chỉ tiêu về Vật lý, Hoá học, Sinh học của các mẫu vật phục vụ công tác quản lý nhà nước hoặc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

          - Tư vấn, thiết kế kỹ thuật và lắp đặt các hệ thống xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí);

          - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, quan trắc môi trường,…

          - Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật;

          - Quản lý nhân sự, tài sản của phòng được Giám đốc Trung tâm giao;

          - Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Giám đốc Trung tâm;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm.