Các phòng chuyên môn
Cập nhật lúc: 10:55:10 05/08/2022

Phòng Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ

Phó Trưởng phòng phụ trách: TRẦN ĐÌNH TRI

Tel: 0913949794

tdtri.skhcn@thuathienhue.gov.vn

Phó Trưởng phòng: NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Tel: 0983426505

nhdang.skhcn@thuathienhue.gov.vn

 

1. Vị trí và chức năng

          Phòng Nghiên cứu Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ là đơn vị trực thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, thực hiện chức năng “cầu nối” về nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao các công nghệ đã nghiên cứu thành công trong và ngoài tỉnh, kể cả nước ngoài vào thực tiễn sản xuất và đời sống trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

          - Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

          - Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;

          - Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới;

          - Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước;

          - Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống;

          - Cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;

          - Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy thế mạnh của tỉnh;

          - Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật;

          - Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

          - Quản lý viên chức và người lao động của phòng theo quy định pháp luật;

          - Quản lý tài sản của phòng đã được Giám đốc Trung tâm giao;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.