Các phòng chuyên môn
Cập nhật lúc: 15:01:06 04/08/2022

Phòng Hành Chính - Tổng Hợp

Trưởng phòng: PHẠM ĐĂNG KHOA

Tel: 0905665337

pdkhoa.skhcn@thuathienhue.gov.vn

 

1. Vị trí và chức năng

          Phòng Hành chính – Tổng hợp là đơn vị trực thuộc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, thực hiện chức năng về công tác tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị, tổng hợp, kế hoạch, kế toán, tài chính, quản lý tài sản, thi đua khen thưởng, hợp tác quốc tế,… của toàn đơn vị.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

          - Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm và định hướng phát triển của Trung tâm; tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch khi được phê duyệt; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm và lịch công tác hàng tuần của Trung tâm; theo dõi, tổng hợp việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra.

          - Đề xuất, tham mưu các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Trung tâm; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan về: công tác tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác tổng hợp; công tác cải cách hành chính; công tác hành chính, quản trị; công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy,….

          - Theo dõi việc triển khai thực hiện các nội quy, quy chế, tổng hợp các ý kiến kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm bổ sung, sửa đổi để phù hợp với yêu cầu thực tế.

          - Lập kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn; kiểm soát, báo cáo hoạt động tài chính, thanh quyết toán chấp hành đúng quy định tại các Luật: Ngân sách nhà nước; Kế toán; Quản lý, sử dụng tài sản công; Đất đai; Thuế doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tổ chức lưu trữ, bảo quản các loại hồ sơ, báo cáo và các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

          - Thực hiện việc thu, chi liên quan đến mọi hoạt động của đơn vị theo quy định pháp luật.

          - Nhận mẫu vật từ các cơ quan quản lý nhà nước hoặc các doanh nghiệp, người dân; Ghi phiếu nhận mẫu, hẹn trả kết quả đối với khách hàng; chuyển cho các phòng chuyên môn thực hiện việc phân tích, thử nghiệm.

          - Giao kết quả phân tích, thử nghiệm cho khách quan và thu phí phân tích, thử nghiệm hoặc đo đạc các thông số kỹ thuật theo quy định nhà nước hiện hành và theo quy định của cơ quan.

          - Giữ khuôn dấu và đóng dấu; tiếp nhận, trình xử lý, gửi, lưu trữ công văn, hồ sơ, văn bản đi và đến theo quy định hiện hành về công tác văn thư và lưu trữ.

          - Kiểm tra thể thức văn bản trước khi trình lãnh đạo Trung tâm ký, duyệt; theo dõi, phát hiện và phối hợp điều chỉnh những sai phạm về thủ tục hành chính.

          - Quản lý, sử dụng đúng mục đích các loại văn bản: giấy giới thiệu, giấy đi đường, lệnh điều xe ô tô, phiếu cấp nhiên liệu theo các Quy chế: Quy chế làm việc, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, Quy chế chi tiêu nội bộ; chương trình, kế hoạch, lịch công tác của Trung tâm.

          - Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định;

          - Quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả toàn bộ cơ sở vật chất; các tài sản, trang thiết bị hoạt động; phương tiện làm việc của Trung tâm.

          - Quản lý viên chức và người lao động của phòng theo quy định pháp luật;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trung