Nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2022
  • Nhiệm vụ "Quản lý và vận hành Sàn Giao dịch Công nghệ"

Mô tả về sản phẩm

Với quan điểm và định hướng phát triển ngành KH&CN theo cơ chế thị trường, phát triển KH&CN phải hướng trọng tâm vào doanh nghiệp, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đặc biệt là các tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp; ngành KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế xác định luôn đồng hành cùng với các ngành KT-XH, góp phần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống, đưa KH&CN thực sự trở thành nền tảng của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp tục xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm KH&CN của khu vực miền Trung và cả nước.

Thông tin chi tiết

1. Mục tiêu:

Khai trương và vận hành Sàn Giao dịch Công nghệ. Góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Sàn Giao dịch Công nghệ với vai trò là tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, thúc đẩy các hoạt động mua - bán, chuyển giao công nghệ cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tạo môi trường và công cụ thuận lợi giúp các đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là thương mại hóa, chuyển giao các sản phẩm khoa học và công nghệ của các viện, trường, cơ quan nghiên cứu…vào sản xuất, kinh doanh.

2. Nội dung:

- Trưng bày sản phẩm ở phòng Trưng bày.

+ Trưng bày sản phẩm Khoa học và Công nghệ;

+ Trưng bày sản phẩm công nghệ và thiết bị.

- Cập nhật thông tin công nghệ đầy đủ lên website Sàn Giao dịch công nghệ.

+ Thu thập và xử lý thông tin về nhu cầu mua bán công nghệ, thiết bị và sản phẩm KHCN: Do còn thiếu thông tin về hình ảnh sản phẩm

+ Cập nhật cơ sở dữ liệu về công nghệ và thiết bị.

- Tiếp tục điều tra, kết nối, cập nhật dữ liệu công nghệ trên địa bàn tỉnh: Tổ chức điều tra 160 công nghệ chào bán, cần mua…

- Khai trương sàn giao dịch công nghệ và quảng bá: Tổ chức 1 buổi lễ khai trương Sàn Giao dịch công nghệ trong thời gian gần ngày 18/5 và xây dựng một video để quảng bá trên đài TRT, Website của Sở và Fanpage của Sở và Trung tâm.

 

(Hình ảnh. Khai trương và hoạt động của Sàn Giao dịch công nghệ và điểm kết nối cung - cầu)